Admitere

Studii de licență

29 de locuri bugetate

11 locuri cu taxă

20 de locuri bugetate

15 locuri cu taxă

Studii de masterat

12-15 iulie, 17-22 iulie 2017: perioada de înscriere

24 iulie 2017: afișarea listelor inițiale

24 iulie 2017: depunere contestații (până la ora 14:00)

25 iulie 2017: afișarea listelor inițiale după rezolvarea contestațiilor

26-29 iulie 2017: perioada de confirmare a locurilor

31 iulie 2017: afișarea listelor finale

Concurs de dosare

cerere tip de înscriere (se obține de la comisia de admitere)

certificatul de naştere (copie legalizată)

fotocopie după actul de identitate

adeverinţă medicală tip

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)

3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

dosar plic

chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON

pentru studii de licență: diplomă de bacalaureat sau echivalentă, sau adeverință de absolvire în cazul absolvenților promoției 2016, original sau copie legalizată (dacă originalul este depus la o altă facultate)

pentru studii de masterat: diplomă de licență sau echivalentă sau adeverință de absolvire și supliment la diplomă