Admitere

Studii de licență

9 locuri bugetate

10 locuri cu taxă

10 locuri cu taxă

11-15 septembrie 2017: perioada de înscriere

18 septembrie 2017: afișarea listelor inițiale

18 septembrie 2017: depunere contestații (până la ora 14:00)

19 septembrie 2017: afișarea listelor inițiale după rezolvarea contestațiilor

20-22 septembrie 2017: perioada de confirmare a locurilor

25 septembrie 2017: afișarea listelor finale

Studii de licență: concurs de dosare

Studii de masterat: examen oral (admis/respins) și concurs de dosare

cerere tip de înscriere (se obține de la comisia de admitere)

certificatul de naştere (copie legalizată)

fotocopie după actul de identitate

adeverinţă medicală tip

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară (pentru studenţii la a doua specializare)

3 fotografii tip carte (buletin) de identitate

dosar plic

chitanţă de plată a taxei de înscriere = 150 RON

pentru studii de licență: diplomă de bacalaureat sau echivalentă, sau adeverință de absolvire în cazul absolvenților promoției 2016, original sau copie legalizată (dacă originalul este depus la o altă facultate)

pentru studii de masterat: diplomă de licență sau echivalentă sau adeverință de absolvire și supliment la diplomă